Direct emailing

Optimální forma propagace v poměru cena/efekt

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení a definice pojmů

 1. Projekt Direct e-mailing je internetový projekt dostupný na internetové adrese www.directemailing.cz, který je zaměřen na cílené zasílání e-mailové reklamy uživatelům.

 2. Provozovatelem projektu Direct e-mailing je společnost iGATE s.r.o., IČ: 24806706, se sídlem Brno, Hudcova 533/78c, PSČ 612 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70010.

 3. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která dala souhlas se zasíláním obchodních sdělení na jí uvedenou e-mailovou adresu.

 4. Zadavatel je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o služby Provozovatele v oblasti reklamy a marketingu, přičemž Provozovatel pro Zadavatele vyvíjí marketingovou činnost směřovanou vůči Uživatelům.

 5. VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky Projektu Direct e-mailing v účinném znění.

II.

Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Prokáže-li se, že Uživatel porušil podmínky stanovené těmito VOP, zejména tedy tím, že zřídil více Uživatelských účtů nebo uvedl nepravdivé údaje, je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet tohoto Uživatele zrušit.


III.

Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel je povinen neprodleně informovat Provozovatele o změně Emailové adresy Uživatele a dalších údajů, které Uživatel poskytl Provozovateli.

 2. Registrací do uživatelského systému Provozovatele uděluje Uživatel Provozovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování osobních údajů, které mohou být Uživatelem Provozovateli sděleny v souvislosti s marketingovou činností Provozovatele. Souhlas Uživatele zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Provozovatelem.

 3. Uživatel uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli odvolat sdělením adresovaným Provozovateli.

 4. Uživatel má rovněž právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Provozovateli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může Uživatel požádat

 5. Poskytovatele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Uživatel má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IV.

Postup při řešení sporů

 1. Veškeré spory mezi stranami budou přednostně urovnány jednáním stran. V případě, že okamžité dohody stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného odkladu.

 2. Strany se zavazují k mlčenlivosti a zdrží se jakýchkoliv prohlášení či komentářů adresovaných veřejnosti nebo médiím v průběhu či po vyřešení sporu.

 3. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád.

V.

Závěrečná ustanovení

 1. VOP mohou být Provozovatelem kdykoliv změněny formou oznámení zveřejněného na internetových stránkách Projektu Direct e-mailing učiněného nejpozději k datu účinnosti změny VOP.

 2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.10.2011

Naši partneři